Bài tập thấu kính, vật lý phổ thông

I- DẠNG 1. TÍNH ĐỘ TỤ VÀ TIÊU CỰ THẤU KÍNH DỰA VÀO HÌNH DẠNG VÀ MÔI TRƯỜNG – Áp dụng công thức tính độ tụ hoặc tiêu cự:  \({\bf{D}}{\rm{ }} = \dfrac{1}{f} = (\dfrac{n}{{{n_{mt}}}} – 1)(\dfrac{1}{{{R_1}}} + \dfrac{1}{{{R_2}}})\) Quy ước: + mặt cầu lồi thì […]

Thấu kính mỏng, ảnh qua thấu kính

I- THẤU KÍNH MỎNG Thấu kính là một khối chất trong suốt giới hạn bởi hai mặt cầu hoặc một mặt phẳng và một mặt cầu. Có 2 loại: – Thấu kính rìa (mép) mỏng: – Thấu kính rìa (mép) dày: – Trong không khí, thấu kính rìa […]

Lăng kính, vật lý phổ thông

I- CẤU TẠO LĂNG KÍNH Định nghĩa: Lăng kính là một khối trong suốt, đồng nhất, được giới hạn bởi hai mặt phẳng không song song. Một lăng kính được đặc trưng bởi: – Góc chiết quang A – Chiết suất n II- ĐƯỜNG ĐI […]