Hướng dẫn: 

  • Có thể làm nhiều lần cho đến khi đạt điểm tối đa
  • Lần 1: được sử dụng tài liệu
  • Lần 2: cách lần 1 tối thiểu 1 đến 2 ngày cố gắng vận dụng kiến thức đã nhớ để làm
  • Lần 3: cách lần 2 tối thiểu 2 ngày (làm lại nếu chưa đạt điểm tối đa, đạt rồi bỏ qua)

Đề ôn học kỳ I - Vật lý 12 - 001

BẢNG XẾP HẠNG
TT Tên Thời gian Điểm %
Đang thực hiện
Không xếp hạng