Các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều

Công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều

\[v=v_o+at\]

Công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều

\[a=\dfrac{v-v_o}{t}\]

Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng biến đổi đều

\[s = v_ot + \dfrac{1}{2}at^{2}\]

* Quãng đường vật đi trong giây thứ n.

– Quãng đường vật đi trong n giây:

\[{{S}_{n}}={{v}_{o}}n+\dfrac{1}{2}a{{n}^{2}}\]

– Quãng đường vật đi trong (n – 1) giây:

\[{{S}_{n-1}}={{v}_{o}}(n-1)+\dfrac{1}{2}a.{{(n-1)}^{2}}\]

– Quãng đường vật đi trong giây thứ n:

$\Delta {{S}_{n}}={{S}_{n}}-{{S}_{n-1}}= v_o + a(n-0,5)$

* Quãng đường vật đi trong n giây cuối.

– Quãng đường vật đi trong t giây:

\[{{S}_{t}}={{v}_{o}}t+\dfrac{1}{2}a.{{t}^{2}}\]

– Quãng đường vật đi trong (t – n) giây:

\[{{S}_{t-n}}={{v}_{0}}(t-n)+\dfrac{1}{2}a.{{(t-n)}^{2}}\]

– Quãng đường vật đi trong n giây cuối :

$\Delta {{S}_{nc}}={{S}_{t}}-{{S}_{t-n}}= n.[v_o + a(t-0,5n)]$

* Quãng đường vật đi được trong n giây cuối cùng trước khi dừng hẳn:

-Vật dừng lại: $v = v_o + at = 0$

→ $\Delta {{S}_{nc}}={{S}_{t}}-{{S}_{t-n}} = -0,5an^2$

Trong đó:

  • vo: vận tốc ban đầu tại thời điểm bắt đầu xét
  • v: vận tôc của vật sau khi biến đổi
  • t: thời gian vật biến đổi vận tốc từ vo → v
  • a: gia tốc
  • s: quãng đường dịch chuyển