Hướng dẫn làm bài hiệu quả:

  • Làm lần đầu: vừa xem lý thuyết vừa làm
  • Làm lại lần 2 (sau lần đầu khoảng 3 ngày): cố gắng đạt điểm tối đa
  • Làm lại lần 3 (nếu lần 2 chưa đạt điểm tối đa)

BẢNG XẾP HẠNG
TT Tên Thời gian Điểm %
Đang thực hiện
Không xếp hạng

1200 Đề ôn lý thuyết sóng cơ - 001