Tiên đề Bo về sự hấp thụ và bức xạ năng lượng

  • Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức năng lượng cao En sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn Em thì nó phát ra một photon có năng lượng ε = hfnm = En – Em
  • Khi nguyên tử chuyển trạng thái dừng có mức năng lượng thấp Em nó hấp thụ năng lượng của một photon có ε = hfnm = En – Em thì nó sẽ chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng cao hơn là En

Tiên đề Bo về sự hấp thụ và bức xạ năng lượng