Hiện tượng quang điện trong:

Là hiện tượng quang điện xảy ra ở bên trong chất quang dẫn. Tại đó năng photon của ánh sáng giúp giải phóng electron liên kết thành electron dẫn đồng thời tạo ra lỗ trống để tham gia vào quá trình dẫn điện.

Hiện tượng quang điện trong, vật lý phổ thông

Video bài giảng về hiện tượng quang điện trong

Giải thích hiện tượng quang điện trong

Ứng dụng hiện tượng quang điện trong