Tổng hợp các chuyên đề vật lí lớp 10, vật lí phổ thông

Mục lục

Tổng hợp các chuyên đề vật lí lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề vật lí lớp 10, vật lí phổ thông

VẬT LÍ LỚP 10 – ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Chuyên đề chuyển động cơ, chuyển động thẳng đều, vật lí lớp 10

Các khái niệm cơ bản của chuyển động cơ, chuyển động thẳng

Bài tập tốc độ trung bình của chuyển động thẳng

Bài tập viết phương trình của chuyển động thẳng đều

Bài tập xác định vị trí, thời điểm gặp nhau, khoảng cách của chuyển động thẳng đều

Bài tập đồ thị của chuyển động thẳng đều

Bài tập qui về chuyển động thẳng đều để giải

Chuyên đề chuyển động thẳng biến đổi đều, vật lí lớp 10

Lý thuyết chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài tập tính gia tốc và các đại lượng của chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều, tính quãng đường trong giây thứ n

Giải bài tập chuyển động biến đổi đều bằng phương pháp lập phương trình

Bài tập phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài tập đồ thị chuyển động thẳng biến đổi đều

Chuyên đề chuyển động rơi tự do, vật lí lớp 10

Lý thuyết chuyển động rơi tự do

Bài tập chuyển động rơi tự do: bài toán thả rơi

Bài tập chuyển động rơi tự do: bài toán ném thẳng đứng

Chuyên đề chuyển động tròn đều, vật lí lớp 10

Lý thuyết chuyển động tròn đều

Bài tập chuyển động tròn đều

Chuyên đề tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc, vật lí 10

Lý thuyết tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vật tốc

Bài tập tính tương đối của chuyển động, công thức cộng vận tốc

Chuyên đề sai số của các phép đo đại lượng, vật lí lớp 10

VẬT LÍ LỚP 10 – ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Chuyên đề lực, tổng hợp lực, phân tích lực, vật lí 10

Lý thuyết về lực, tổng hợp lực, phân tích lực, cách tính độ lớn của lực

Bài tập tổng hợp lực, phân tích lực, độ lớn của lực

Chuyên đề ba định luật Newton, vật lí lớp 10

Lý thuyết về ba định luật Newton

Bài tập định luật II Newton: dạng bài cơ bản

Bài tập định luật II Newton: dạng bài phân tích lực tìm các đại lượng liên quan

Bài tập định luật II Newton: dạng bài chuyển động của hệ vật

Bài tập định luật III Newton: dạng bài va chạm cơ bản

Lý thuyết về hệ qui chiếu phi quán tính

Bài tập lực quán tính, hệ qui chiếu phi quán tính

Chuyên đề lực hấp dẫn, định luật vạn vật hấp dẫn, vật lí lớp 10

Lý thuyết về lực hấp dẫn, định luật vạn vật hấp dẫn

Bài tập lực hấp dẫn, trọng lực, gia tốc rơi tự do

Chuyên đề lực đàn hồi, định luật Húc, vật lí lớp 10

Lý thuyết về lực đàn hồi của lò xo, định luật Húc

Bài tập về lực đàn hồi của lò xo, định luật Húc

Chuyên đề lực ma sát, vật lí lớp 10

Lý thuyết về lực ma sát, lực ma sát trượt, ma sát nghỉ, ma sát lăn

Bài tập về lực ma sát cho các vật chuyển động trên mặt phẳng ngang

Bài tập về lực ma sát vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng

Chuyên đề lực hướng tâm, vật lí lớp 10

Lý thuyết về lực hướng tâm, chuyển động li tâm

Bài tập về lực hướng tâm, chuyển động li tâm

Chuyên đề chuyển động ném ngang, ném xiên, vật lí lớp 10

Lý thuyết về chuyển động ném ngang

Bài tập về chuyển động ném ngang

Lý thuyết về chuyển động ném xiên

Bài tập về chuyển động ném xiên