Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Điều kiện cân bằng tổng quát của vật rắn

${{\vec{F}}_{1}}+{{\vec{F}}_{2}}+{{\vec{F}}_{3}}+..+=\vec{0}$

Sử dụng phương pháp tổng hợp và phân tích lực để giải

Video bài giảng cân bằng của vật rắn

Bài tập cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của các lực không song song.

Bài tập 1. Vật rắn 2kg nằm cân bằng trên mặt phẳng nghiêng góc 30o. Tính lực căng dây và phản lực của mặt phẳng nghiêng, lấy g=9,8m/s2 và bỏ qua ma sát.

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Hướng dẫn

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Các lực tác dụng vào vật gồm trọng lực P, phản lực của mặt phẳng ngang N, lực căng T

ta có \[\vec{P}+\vec{T}+\vec{N}=\vec{0}\]

m=2 kg; α=30o, g= 9,8 m/s2

Giải:

T=Psinα=mgsinα=9,8 N.

N=Pcosα=mgcosα=17 N.

[Ẩn HD]

Bài tập 2. Vật rắn khối lượng 5kg được treo cân bằng trên mặt phẳng thẳng đứng bằng một sợi dây như hình vẽ. Bỏ qua ma sát, lấy g=9,8 m/s2; α=20o tính lực căng dây và phản lực của mặt phẳng thẳng đứng.

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Hướng dẫn

Phân tích bài toán

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

g=9,8 m/s2; α=20o; m=5kg

\[\vec{P}+\vec{T}+\vec{N}=\vec{0}\]

Giải

P=Tcosα => T=52 N.

N=Tsinα=17,8 N.

[Ẩn HD]

Bài tập 3. Vật rắn 12kg nằm cân bằng như hình vẽ, biết AB=40cm; AC=30 cm, g=10 m/s2

Tính lực đàn hồi của thanh AB và thanh BC.

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Hướng dẫn

Phân tích bài toán

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

AB=40cm; AC=30 cm, g=10 m/s2

=> BC=50cm

\[\vec{P}+\vec{T_{AB}}+\vec{ T_{BC}}=\vec{0}\]

Giải

P=T$_{BC }$sinα => T$_{BC}$=200 N.

TAB=T$_{BC }$cosα => TAB=160 N.

[Ẩn HD]

Bài tập 4. Quả cầu mang điện khối lượng 5 g treo bằng sợi dây không giãn đặt trong điện trường chịu tác dụng của lực điện trường có độ lớn 2.10-2 N theo phương ngang. Tính lực căng của dây treo và góc lệch của dây treo quả cầu với phương thẳng đứng, lấy g=10m/s2.

Hướng dẫn

Phân tích bài toán

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

\[\vec{P}+\vec{T}+\vec{F}=\vec{0}\]

F=2.10-2 N; m=5.10-3kg; g=10m/s2.

Giải

tanα=\[\dfrac{F}{P}\] = 0,04 => α=22o.

F=Tsinα => T=0,053 N.

[Ẩn HD]

Bài tập 5. treo một vật nặng khối lượng 6 kg vào điểm giữa của một sợi dây cáp căng ngang giữa hai cột thẳng đứng cách nhau 8 m làm dây võng xuống 0,5 m. Lấy g=10 m/s2. Tính lực căng của dây.

Hướng dẫn

Phân tích bài toán

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

T=T’; IH=0,5 m; HA=4m

sinα=\[\dfrac{IH}{HA}\] = 0,125

\[\vec{P}+\vec{T}+\vec{T’}=\vec{0}\]

Giải

P=2Tsinα => T=240 N.

[Ẩn HD]

Bài tập 6. Thuyền nằm trên bờ sông như hình vẽ. Biết α = 60o, lực căng của dây T = 100N. Tìm lực do gió và nước tác dụng lên thuyền.

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Hướng dẫn

Các lực tác dụng lên thuyền như hình vẽ

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

F$_{n}$ = Tcos60o = 50N

F$_{g}$ = Tsin60o = 87N

[Ẩn HD]

Bài tập 7. Vật nặng m chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng ngang nhờ hai dây kéo nằm trong mặt phẳng ngang và hợp với nhau góc α không đổi. Lực kéo đặt vào mỗi dây là F. Tìm hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang.

Hướng dẫn

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

F1 = F2 = F => F12 = 2Fcos(α/2) = F$_{ms}$ = µ.mg => µ = 2Fcos(α/2)/mg

[Ẩn HD]

Bài tập 8. Các thanh nhẹ AB, AC nối với nhau và với tường nhờ các bản lề. Tại A tác dụng lực thẳng đứng P = 1000N. Tìm lực đàn hồi của các thanh nếu α = 30o; β = 60o

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Hướng dẫn

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

ΔABC vuông ở A => T1 = Pcosβ = 500N; T2 = Pcosα = 867N

[Ẩn HD]

Bài tập 9. Vật khối lượng 2kg treo trên trần và tường bằng các dây AB, AC. Xác định lực căng của các dây AB, AC. Biết α = 60o; β = 135o.

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Hướng dẫn

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

P = T1sinα + T2cosβ (1)

T1cosα = T2cos(β – 90o) (2)

Từ (1) và (2) => T1 = 14,6N; T2 = 10,4N

[Ẩn HD]

Bài tập 10. m = 20kg được giữ vào tường nhờ dây treo AC và thanh nhẹ AB. Cho α = 45o; β = 60o. Tính lực căng của dây AC và lực đàn hồi của thanh AB

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Hướng dẫn

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Áp dụng hàm số sin

\[\dfrac{F}{\sin\beta }=\dfrac{T}{\sin\alpha }=\dfrac{P}{\sin\gamma }\]

=> F = Psinβ/sinγ = 669N

T = Psinα/sinγ = 546N

[Ẩn HD]

Bài tập 11. Cho hệ cân bằng như hình vẽ.

AB và AC là các thanh nhẹ gắn vào tường bằng bản lề B, C và nối với ròng rọc A. Dây treo m vắt qua dòng rọc A và gắn vào tường ở D. Cho m = 200g, α = 30o; β = 60o. Tìm lực đàn hồi trong các thanh AB, AC.

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Hướng dẫn

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

F1 = Pcosβ – Tcosβ (1)

F2 = Pcosα + Tcosα (2)

từ (1) và (2) => F1 = 0; F2 = 2Pcosα = 3464N

[Ẩn HD]

Bài tập 12. Quả cầu đồng chất m = 3kg được giữ trên mặt phẳng nghiêng trơn nhờ một dây treo như hình vẽ. Biết α = 30o, lực căng của dây T = 10√3N. Tìm β và lực nén của quả cầu lên mặt phẳng nghiêng.

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Hướng dẫn

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Psinα = Tcosγ => γ = 30o

Q = Pcosα – Tsinγ = 10√3 N

β = 60o – γ = 30o

[Ẩn HD]

Bài tập 13. Cho hệ cân bằng như hình vẽ. Tìm m1 và lực nén của m1 lên sàn nếu m3 = 2m2 = 4kg và α = 30o. Bỏ qua ma sát.

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Hướng dẫn

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

P3cos30o = P2 + P1sin30o => m1 = 2,9kg

T’cos30o = Q1 + P1sin30o(1)

Q1 + P1sin30o = P1cos30o (2)

từ (1) và (2) => Q1 = 5,4N

[Ẩn HD]

Bài tập 14. Cho hệ cân bằng như hình vẽ

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Các lực căng của dây TAB = 80N; T$_{AC}$ = 96N góc BAC = 60o. Tìm m và α1; α2

Hướng dẫn

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

T1sinα1 = T2sinα2 => sinα1/sinα2 = T2/T1 = 1,2 (1)

α1 + α2 = 60o (2)

Từ (1) và (2) => α1 = 33o; α2 = 27o

P = T1cosα1 + T2cosα2 => m = 15,3kg

[Ẩn HD]

Bài tập 15. Cho hệ cân bằng như hình vẽ

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

tìm α1 và α2 nếu biết m1 = 15kg; m2 = 20kg; m3= 25kg

Hướng dẫn

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

T1 = P1 = m1g = 150N; T2 = P2 = m2g = 200N

P3 = m3g = 250N

vì P12 + P22 = P32 => α1 + α2 = 90o => sinα2 = cosα1

T1sinα1 = T2sinα2=> T1sinα1 = T2cosα1 => tanα1 = T2/T1 = > α1 = 53o => α2 = 37o

[Ẩn HD]

Bài tập 16. Thanh đồng chất AB có m = 2kg, gắn vào tường nhờ bản lề A giữ nghiêng góc 60o với tường nhờ dây BC tạo với AB góc 30o. Xác định độ lớn và hướng lực đàn hồi của ban lề đặt lên AB.

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Hướng dẫn

Các lực tác dụng lên thanh như hình vẽ

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Góc ACB + góc ABC = 60o => góc ACB = góc ABC = 30o => ΔABC cân tại A

Q = Psin30o = 10N

góc CAI = 120o/2 = 60o

[Ẩn HD]

Bài tập 17. Cho hệ cân bằng như hình vẽ, m1 = 3kg, m2 = 1kg, α = 30o. Bỏ qua ma sát. Tìm m3 và lực nén của m1 lên sàn

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Hướng dẫn

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

[Ẩn HD]

Bài tập 18. Trên mặt phẳng (α = 30o) có một hình trụ khối lượng m. Trụ được giữa yên nhờ một dây luồn qua nó, một đầu buộc chặt vào mặt phẳng nghiêng, đầu kia kéo thẳng đứng lên bằng lực F. Tìm giá trị của F.

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Hướng dẫn

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

[Ẩn HD]

Bài tập 19. Ba khối trụ cùng trọng lượng 120N giống nhau như hình. Tính lực nén của mỗi ống lên dất và lên tường giữ chúng.

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Hướng dẫn

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

[Ẩn HD]

Bài tập 20. Thanh đồng chất AB, trọng lượng P tựa trên hai mặt phẳng nghiêng, trơn như hình vẽ. CD vuông góc với DE, CD hợp với phương ngang góc α < 45o. Tìm góc nghiêng của AB so với phương ngang khi cân bằng và áp lực trên các mặt nghiêng.

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Hướng dẫn

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

[Ẩn HD]

Bài tập 21.Viên bi khối lượng m = 100g treo vào điểm cố định nhờ dây AB và nằm trên mặt cầu nhẵn tâm O bán kính r = 10cm, khoảng cách từ A đến mặt cầu AC = d = 15cm, chiều dài dây AB = l = 20cm, đoạn AO thẳng đứng. Tìm lực căng của dây và lực do quả cầu nén lên mặt cầu.

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

Hướng dẫn

Chuyên đề cân bằng của vật rắn, vật lí lớp 10

[Ẩn HD]

Theo dõi
Notify of
0 BÌNH LUẬN
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
0
Tham gia thảo luậnx