Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, trắc nghiệm toán 11