Khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song

Khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song

1. Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song

– Khoảng cách giữa đường thẳng \(a\) và mặt phẳng \(\left( P \right)\) song song với \(a\) là khoảng cách từ một điểm nào của \(a\) đến mặt phẳng \(\left( P \right)\).

Khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song

Kí hiệu: \(d\left( {a,\left( P \right)} \right) = d\left( {A,\left( P \right)} \right)\) trong đó \(A\) là một điểm nào đó nằm trên đường thẳng \(a\).

2. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song

– Khoảng cách giữa hai mặt phẳng là khoảng cách từ một điểm bất kì từ mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.

Kí hiệu: \(d\left( {\left( P \right),\left( Q \right)} \right) = d\left( {A,\left( P \right)} \right) = d\left( {B,\left( Q \right)} \right)\) trong đó \(A\) là một điểm nào đó nằm trong \(\left( Q \right)\) và \(B\) là một điểm nào đó nằm trong \(\left( P \right)\).

Khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song
Cảm xúc của bạn
Khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song
Khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song
Khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song
Khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song
Khoảng cách giữa đường thẳng, mặt phẳng song song
Bạn đã để lại cảm xúc
Thật tuyệt vời♥!Đừng quên chia sẻ bài viết nhé ♥