1. Các quy tắc tính đạo hàm

Cho hai hàm số \(u = u\left( x \right)\) và \(v = v\left( x \right) \ne 0,\forall x \in J\) có đạo hàm trên \(J\). Khi đó:

\(\left( {u \pm v} \right)’ = u’ \pm v’\)

\(\left( {u.v} \right)’ = u’v + uv’\)

\(\left( {\dfrac{u}{v}} \right)’ = \dfrac{{u’v – uv’}}{{{v^2}}}\)

Hệ quả: \(\left( {\dfrac{1}{u}} \right)’ =  – \dfrac{{u’}}{u^2}\)

2. Đạo hàm của một số hàm số thường gặp

Các quy tắc tính đạo hàm, toán phổ thông

ở đó \(u = u\left( x \right)\) là một hàm số của \(x\).

3. Đạo hàm của hàm số hợp

Cho \(g\left( x \right) = f\left( {u\left( x \right)} \right)\) là một hàm số hợp. Khi đó:

Cảm xúc của bạn
Các quy tắc tính đạo hàm, toán phổ thông
Các quy tắc tính đạo hàm, toán phổ thông
Các quy tắc tính đạo hàm, toán phổ thông
Các quy tắc tính đạo hàm, toán phổ thông
Các quy tắc tính đạo hàm, toán phổ thông
Bạn đã để lại cảm xúc
Thật tuyệt vời♥!Đừng quên chia sẻ bài viết nhé ♥