Hình không gian 12 góc và khoảng cách trong không gian

Lý thuyết góc, khoảng cách hình không gian lớp 12 I/ GÓC TRONG KHÔNG GIAN 1. Góc giữa hai mặt phẳng. Góc giữa hai mặt…

Các dạng toán số phức và phương pháp giải, toán 12

MỘT SỐ DẠNG TOÁN CƠ BẢN VỀ SỐ PHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI VẤN ĐỀ 1: DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC Dạng 1: Các…

Bài tập trắc nghiệm các phép toán trên tập số phức, toán 12

Bài tập trắc nghiệm các phép toán trên tập số phức, toán 12 Câu 1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai? A.…

Số phức, trắc nghiệm tập hợp điểm số phức, toán 12

Số phức, trắc nghiệm tập hợp điểm số phức, toán 12 1. Khái niệm số phức * Tập hợp số phức: $\mathbb{C}$ * Số phức…

Bài tập ứng dụng tích phân, toán 12

Bài tập ứng dụng tích phân, toán 12 Dạng 1: Câu hỏi tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường Trường hợp 1.…

Tích phân, phương pháp tính tích phân, toán 12

A. LÝ THUYẾT VỀ TÍCH PHÂN 1. Định nghĩa tích phân Cho \(f\) là hàm số liên tục trên đoạn ${\rm{[}}a;b{\rm{]}}.$ Giả sử \(F\) là…

Nguyên hàm, tính chất, phương pháp tìm nguyên hàm

I. NGUYÊN HÀM VÀ TÍNH CHẤT 1. Nguyên hàm Định nghĩa: Cho hàm số f(x) xác định trên K (K là khoảng, đoạn hay nửa…

Trắc nghiệm nguyên hàm của hàm mũ, logarit, toán 12

NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ MŨ, LÔGARIT Câu 17. Tìm nguyên hàm của hàm số \(f(x) = {2^x}{.3^{ – 2{\rm{x}}}}\). [A]. \(\int {f\left( x \right)d{\rm{x}}}…

Trắc nghiệm nguyên hàm từng phần, toán 12

PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN Câu 43. Tính \(F(x) = \int {x\sin xdx} \) bằng [A]. \(F(x) = \sin x – x\cos x +…

Trắc nghiệm nguyên hàm của hàm số chứa căn thức, toán 12

NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ CHỨA CĂN THỨC. Câu 29. Nguyên hàm của hàm số \(f(x) = \dfrac{1}{{\sqrt {2{\rm{x}} – 1} }}\) là [A]. \(\int…