Quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, trắc nghiệm toán 11

Quy tắc đếm, hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, trắc nghiệm toán 11 CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHÉP ĐẾM Phương pháp chung: Để đếm số…

Dạng bài tính tổng trong khai triển nhị thức Newton, Đại số giải tích 11

Dạng bài tính tổng trong khai triển nhị thức Newton, Đại số giải tích 11 Câu 1: Tổng $T=~\,\,C_{n}^{0}+C_{n}^{1}+C_{n}^{2}+C_{n}^{3}+…+C_{n}^{n}$ bằng: [A]. $T\text{ }=\text{ }{{2}^{n}}$. [B].…

Xác định hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức Newton, Đại số giải tích 11

Xác định hệ số, số hạng trong khai triển nhị thức Newton, Đại số giải tích 11 Câu 1: Trong khai triển ${{\left( 2a-b \right)}^{5}}$,…

Đếm tổ hợp liên quan đến hình học, đại số và giải tích 11

Đếm tổ hợp liên quan đến hình học, đại số và giải tích 11 Câu 1: Cho hai đường thẳng song song ${{d}_{1}},{{d}_{2}}$. Trên đường…

Đại số, Giải tích 11: Lý thuyết qui tắc đếm và phương pháp giải cơ bản

 

Đại số & Giải tích 11: Lý thuyết hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp

Đại số & Giải tích 11: Lý thuyết hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp I/ Hoán vị II/ Chỉnh hợp III/ Tổ hợp