Dạng bài tính tổng trong khai triển nhị thức Newton, Đại số giải tích 11

Dạng bài tính tổng trong khai triển nhị thức Newton, Đại số giải tích 11 Câu 1: Tổng $T=~\,\,C_{n}^{0}+C_{n}^{1}+C_{n}^{2}+C_{n}^{3}+…+C_{n}^{n}$ bằng: [A]. $T\text{ }=\text{ }{{2}^{n}}$. [B]. $T\text{ }=\text{ }{{2}^{n}}\text{ }1$. [C]. $T\text{ }=\text{ }{{2}^{n}}+\text{ }1$. [D]. $T\text{ }=\text{ }{{4}^{n}}$. Câu 2: Tính giá trị của tổng […]