Tính đơn điệu của hàm số giải và biện luận PT & BPT chứa tham số

Dùng đơn điệu hàm số để giải và biện luận phương trình và bất phương trình chứa tham số Cho hàm số f (x;m) =…

Tính đơn điệu của hàm số lượng giác, trắc nghiệm toán 11

Tính đơn điệu của hàm số lượng giác, trắc nghiệm toán 11 Câu 1. Trong khoảng \[\left( 0;\dfrac{\pi }{2} \right)\], hàm số \[y=\sin x-\cos x\]là…