Phép dời hình và hai hình bằng nhau, trắc nghiệm toán 11

Phép dời hình và hai hình bằng nhau, trắc nghiệm toán 11 Câu 1 Phép biến hình nào sau đây là một phép dời hình?…

Phép quay: dạng bài tập cơ bản, trắc nghiệm toán 11

Phép quay: dạng bài tập cơ bản, trắc nghiệm toán 11 Câu 1 Cho 2 đường thẳng bất kì \[d\] và \[d\]. Có bao nhiêu…

Phép tịnh tiến: xác định ảnh của một điểm hoặc một hình bằng phương pháp tọa độ, trắc nghiệm toán 11

Phép tịnh tiến: xác định ảnh của một điểm hoặc một hình bằng phương pháp tọa độ, trắc nghiệm toán 11 Câu 1 Trong mặt…

Phép tịnh tiến: dạng bài tập cơ bản, trắc nghiệm toán 11

Phép tịnh tiến: dạng bài tập cơ bản, trắc nghiệm toán 11 Câu 1 Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng thành chính…