Ôn tập chương 6 toán lớp 11

Ôn tập chương 6 toán lớp 11 1. Phép biến hình – Điểm \(M’\) gọi là ảnh của điểm \(M\) qua phép biến hình \(F\) , hay \(M\) là điểm tạo ảnh của điểm \(M’\), kí hiệu \(M’ = f\left( M \right)\) – Nếu \(\left( […]

Phép đồng dạng, toán phổ thông

Phép đồng dạng, toán phổ thông 1. Định nghĩa Phép đồng dạng Phép biến hình \(F\) được gọi là phép đồng dạng tỉ số \(k\left( {k > 0} \right)\) nếu với hai điểm \(M,N\) bất kì và ảnh \(M’,N’\) của chúng ta luôn có \(M’N’ […]

Phép vị tự, toán phổ thông

Phép vị tự, toán phổ thông 1. Định nghĩa Phép vị tự Cho điểm \(I\) và một số thực \(k \ne 0\). Phép biến hình biến mỗi điểm \(M\) thành điểm \(M’\) sao cho \(\overrightarrow {IM’}  = k.\overrightarrow {IM} \) được gọi là phép vị […]

Phép quay, toán phổ thông

Phép quay, toán phổ thông 1. Định nghĩa Phép quay Cho điểm \(O\) và góc lượng giác \(\alpha \). Phép biến hình biến \(O\) thành chính nó và biến mỗi điểm \(M \ne O\) thành điểm \(M’\) sao cho \(OM’ = OM\) và góc lượng […]

Phép đối xứng tâm, toán phổ thông

Phép đối xứng tâm, toán phổ thông 1. Phép đối xứng tâm a) Định nghĩa – Cho điểm \(I\). Phép biến hình biến điểm \(I\) thành chính nó và biến mỗi điểm \(M\) khác \(I\) thành điểm \(M’\) sao cho \(I\) là trung điểm của […]

Phép đối xứng trục, toán phổ thông

Phép đối xứng trục, toán phổ thông 1. Phép đối xứng trục a) Định nghĩa – Hai điểm \(M,M’\) được gọi là đối xứng nhau qua đường thẳng \(a\) nếu \(a\) là đường trung trực của đoạn thẳng \(MM’\), nếu \(M \in a\) thì \(M’ […]

Phép tịnh tiến, toán phổ thông

Phép tịnh tiến, toán phổ thông 1. Phép tịnh tiến Phép đặt tương ứng mỗi điểm \(M\) với một điểm \(M’\) sao cho \(\overrightarrow {MM’}  = \overrightarrow u \) (\(\overrightarrow u \) là một véc tơ cố định) gọi là phép tịnh tiến theo véc […]