Ôn tập chương 2 toán lớp 11

Ôn tập chương 2 toán lớp 11 I. CÁC QUY TẮC ĐẾM 1. Quy tắc cộng a) Định nghĩa Xét một công việc \(H\). Giả…

Biến ngẫu nhiên rời rạc

Biến ngẫu nhiên rời rạc 1.Bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên Biến ngẫu nhiên \(X\) nhận các giá trị \({x_1},{x_2},…,{x_n}\) với các…

Các quy tắc tính xác suất

Các quy tắc tính xác suất 1.Quy tắc cộng xác suất – Hai biến cố \(A,B\) được gọi là xung khắc nếu biến cố này xảy ra…

Biến cố và xác suất của biến cố

Biến cố và xác suất của biến cố 1.Phép thử ngẫu nhiên – Là phép thử mà ta không đoán trước được kết quả của…

Nhị thức Niu-tơn, toán phổ thông

Nhị thức Niu-tơn, toán phổ thông 1.Kiến thức cần nhớ – Công thức nhị thức Niu-tơn: \({\left( {a + b} \right)^n} = \sum\limits_{k = 0}^n…

Giải phương trình Tổ hợp-Hoán vị – Chỉnh hợp

Giải phương trình Tổ hợp-Hoán vị – Chỉnh hợp 1. Kiến thức cần nhớ – Số các hoán vị của \(n\) phần tử: \({P_n} =…

Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp Bài toán đếm

Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp Bài toán đếm 1.Hoán vị Tập hợp hữu hạn \(A\) có \(n\) phần tử \(\left( {n \ge…

Hai quy tắc đếm cơ bản

Hai quy tắc đếm cơ bản 1.Quy tắc cộng Có \(k\) phương án \({A_1},{A_2},{A_3},…,{A_k}\) để thực hiện công việc. Trong đó: – Có \({n_1}\) cách thực hiện phương án \({A_1}\), – Có \({n_2}\) cách…