Bất phương trình logarit, toán phổ thông

1. Bất phương trình logarit – Tính đơn điệu của các hàm số \(y = {\log _a}x\) + Với \(0 < a < 1\) thì…

Bất phương trình mũ, toán phổ thông

1. Bất phương trình mũ – Tính đơn điệu của các hàm số \(y = {a^x}\) + Với \(0 < a < 1\) thì hàm…

Hệ phương trình mũ và logarit

Hệ phương trình mũ và logarit Dạng 1: Giải hệ phương trình bằng phương pháp biến đổi tương đương. Phương pháp: – Bước 1: Đặt điều kiện…

Phương trình logarit và phương pháp giải

1. Phương trình logarit cơ bản Phương trình \({\log _a}x = m\left( {0 < a \ne 1} \right)\) được gọi là phương trình logarit cơ…

Phương trình mũ và phương pháp giải

1. Phương trình mũ cơ bản Phương trình \({a^x} = m\left( {0 < a \ne 1} \right)\) được gọi là phương trình mũ. – Với…

Hàm số logarit, toán phổ thông

1. Hàm số logarit – Hàm số logarit cơ số \(a\) là hàm số có dạng \(y = {\log _a}x\left( {0 < a \ne 1}…

Hàm số mũ, toán phổ thông

1. Hàm số mũ – Hàm số mũ là hàm số dạng \(y = {a^x}\left( {0 < a \ne 1} \right)\). – Giới hạn liên…

Hàm Logarit: Số e và logarit tự nhiên

1. Hàm Logarit: Số e và logarit tự nhiên a) Logarit tự nhiên Định nghĩa: Logarit cơ số \(e\) của 1 số dương \(a\) được…

Bài toán logarit thường gặp

Bài toán logarit thường gặp Dạng 1: Tính giá trị biểu thức, rút gọn biểu thức logarit. Phương pháp: – Bước 1: Biến đổi các biểu…

Lôgarit và tính chất của Logarit

1. Định nghĩa Lôgarit Với \(a > 0;a \ne 1,b > 0\) thì \({\log _a}b = N \Leftrightarrow b = {a^N}\). Số \({\log _a}b\) được…