Ôn tập chương 1 toán lớp 11

I. CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 1. Hàm số tuần hoàn Hàm số $f\left( x \right)$ xác định trên tập hợp $D$ gọi là tuần hoàn nếu…

Phương trình lượng giác thường gặp

1.Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác Phương pháp chung: – Bước 1: Biến đổi các phương trình…

Tổng hợp và loại nghiệm bằng đường tròn lượng giác

1. Tổng hợp và loại nghiệm bằng đường tròn lượng giác 2. Ví dụ phương pháp tổng hợp và loại nghiệm bằng đường tròn lượng…

Phương trình lượng giác cơ bản

Phương trình lượng giác cơ bản a) Phương trình\(\sin x = m\). +) Nếu \(\left| m \right| > 1\) thì phương trình vô nghiệm. +) Nếu \(\left| m…

Các hàm số lượng giác

Các hàm số lượng giác 1.Hàm số tuần hoàn Hàm số \(y = f\left( x \right)\) có TXĐ \(D\) được gọi là hàm số tuần hoàn nếu có số \(T…