Ôn tập chương 1 toán lớp 11

I. CÁC HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC 1. Hàm số tuần hoàn Hàm số $f\left( x \right)$ xác định trên tập hợp $D$ gọi là tuần hoàn nếu tồn tại một số dương $T$ sao cho với mọi $x \in D$ ta có: +) $x – T \in […]

Phương trình lượng giác thường gặp

1.Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác Phương pháp chung: – Bước 1: Biến đổi các phương trình đã cho về dạng tích \(A.B = 0\) hoặc sử dụng các công thức biến đổi tổng thành tích, tích thành tổng, […]

Phương trình lượng giác cơ bản

Phương trình lượng giác cơ bản a) Phương trình\(\sin x = m\). +) Nếu \(\left| m \right| > 1\) thì phương trình vô nghiệm. +) Nếu \(\left| m \right| \le 1\) thì phương trình \( \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = \arcsin m + k2\pi \\x = \pi  – \arcsin m + […]

Các hàm số lượng giác

Các hàm số lượng giác 1.Hàm số tuần hoàn Hàm số \(y = f\left( x \right)\) có TXĐ \(D\) được gọi là hàm số tuần hoàn nếu có số \(T \ne 0\) sao cho: a)\(\forall x \in D\)đều có \(x – T \in D,x + T \in D\). b)\(\forall x \in D\)đều […]