Ôn tập chương 4 toán lớp 11

Ôn tập chương 4 toán lớp 11 I. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ 1. Các giới hạn đặc biệt 2. Tổng cấp số nhân lùi…

Giới hạn của Hàm số liên tục, toán phổ thông

Giới hạn của Hàm số liên tục, toán phổ thông 1. Hàm số liên tục Định nghĩa 1: Cho hàm số \(y = f\left( x…

Các dạng vô định của giới hạn

Các dạng vô định của giới hạn 1. Dạng vô định \(\dfrac{0}{0}\) Bài toán: Tính \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} \dfrac{{f\left( x \right)}}{{g\left( x \right)}}\)…

Giới hạn của hàm số, toán phổ thông

Giới hạn của hàm số, toán phổ thông 1. Giới hạn của hàm số tại một điểm Hàm số \(y = f\left( x \right)\) có…

Phương pháp tính giới hạn dãy số

Phương pháp tính giới hạn dãy số Dạng 1: Tính giới hạn dãy đa thức Phương pháp: – Bước 1: Đặt lũy thừa bậc cao nhất…

Giới hạn của dãy số, toán phổ thông

1. Dãy số có giới hạn 0 Định nghĩa:  Ta nói dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) có giới hạn \(0\) nếu mọi số hạng của…