Ôn tập chương 5 toán 11

I. ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM 1. Định nghĩa đạo hàm tại 1 điểm * Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng (a;…

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số Cho hàm số \(y…

Đạo hàm cấp cao, toán phổ thông

Đạo hàm cấp cao, toán phổ thông 1. Vi phân \(df\left( x \right) = f’\left( x \right)dx\) hoặc \(dy = y’dx\) 2. Đạo hàm cấp…

Các quy tắc tính đạo hàm, toán phổ thông

1. Các quy tắc tính đạo hàm Cho hai hàm số \(u = u\left( x \right)\) và \(v = v\left( x \right) \ne 0,\forall x…

Khái niệm đạo hàm, toán phổ thông

1. Khái niệm đạo hàm Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định trên \(\left( {a;b} \right)\) và điểm \({x_0} \in \left( {a;b}…