Ôn tập chương 3 toán phổ thông

Ôn tập chương 3 toán phổ thông lớp 11 1. Phương pháp quy nạp toán học Để chứng minh những mệnh đề liên quan đến…

Cấp số nhân, toán lớp 11

1. Khái niệm Cấp số nhân – Dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) (hữu hạn hoặc vô hạn) là cấp số nhân \( \Leftrightarrow {u_{n +…

Cấp số cộng, toán lớp 11

1. Khái niệm Cấp số cộng – Dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) là cấp số cộng \( \Leftrightarrow {u_n} = {u_{n – 1}} + d,\forall…

Dãy số, toán lớp 11

1. Khái niệm dãy số a) Định nghĩa – Hàm số \(u\) xác định trên tập hợp các số nguyên dương \({N^*}\) được gọi là…

Phương pháp quy nạp toán học

1.Phương pháp quy nạp toán học Bài toán: Gọi \(P\left( n \right)\) là một mệnh đề chứa biến \(n\left( {n \in {N^*}} \right)\). Chứng minh…