Ôn tập chương 3 toán phổ thông

Ôn tập chương 3 toán phổ thông lớp 11 1. Phương pháp quy nạp toán học Để chứng minh những mệnh đề liên quan đến số nguyên dương \(n\) là đúng với mọi \(n\) mà không thể thử trực tiếp được thì có thể làm […]

Cấp số nhân, toán lớp 11

1. Khái niệm Cấp số nhân – Dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) (hữu hạn hoặc vô hạn) là cấp số nhân \( \Leftrightarrow {u_{n + 1}} = q.{u_n},\forall n \ge 1,n \in {N^*}\) Ở đó, \(q\) được gọi là công bội của cấp số nhân. […]

Cấp số cộng, toán lớp 11

1. Khái niệm Cấp số cộng – Dãy số \(\left( {{u_n}} \right)\) là cấp số cộng \( \Leftrightarrow {u_n} = {u_{n – 1}} + d,\forall n \ge 2\) – Số \(d\) được gọi là công sai của cấp số cộng. – Tính chất: +) \({u_k} […]

Dãy số, toán lớp 11

1. Khái niệm dãy số a) Định nghĩa – Hàm số \(u\) xác định trên tập hợp các số nguyên dương \({N^*}\) được gọi là một dãy số. (dãy số vô hạn). – Dãy số xác định trên tập hợp gồm \(m\) số nguyên dương đầu tiên […]

Phương pháp quy nạp toán học

1.Phương pháp quy nạp toán học Bài toán: Gọi \(P\left( n \right)\) là một mệnh đề chứa biến \(n\left( {n \in {N^*}} \right)\). Chứng minh \(P\left( n \right)\) đúng với mọi số tự nhiên \(n \in {N^*}\). Phương pháp quy nạp toán học: – Bước […]