MUỐI AMONI, Hóa học phổ thông

Muối amoni là muối của NH3 với axit. – Công thức tổng quát: (NH4)xA Khái niệm và công thức tổng quát – Muối amoni là muối của NH3 với…