Bài tập viết phương trình mạch LC

1. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG Ta có: – Phương trình điện tích trên hai bản tụ điện: \(q{\rm{ }} = {\rm{ }}{Q_0}cos\left( {\omega t + {\varphi _q}} \right)\) – Phương trình điện áp giữa hai bản tụ điện: \(u = \dfrac{{{Q_0}}}{C}cos\left( {\omega t + […]