Phương trình đường thẳng trong không gian

Phương trình đường thẳng 1. Phương trình đường thẳng – Phương trình tham số của đường thẳng: \(\left\{ \begin{array}{l}x = {x_0} + at\\y = {y_0} + bt\\z = {z_0} + ct\end{array} \right.\left( {t \in \mathbb{R}} \right)\) ở đó \(M\left( {{x_0};{y_0};{z_0}} \right)\) là điểm thuộc dường […]

Các dạng toán viết phương trình mặt phẳng

Các dạng toán viết phương trình mặt phẳng 1. Bài toán viết phương trình mặt phẳng – Phương trình mặt phẳng đi qua điểm \(M\left( {{x_0};{y_0};{z_0}} \right)\) và nhận \(\overrightarrow n  = \left( {a;b;c} \right)\) làm VTPT là: \(a\left( {x – {x_0}} \right) + b\left( {y […]

Tích có hướng của véc tơ và ứng dụng

Tích có hướng của véc tơ và ứng dụng 1. Tích có hướng của hai véc tơ – Định nghĩa:  Cho các véc tơ \(\overrightarrow {{u_1}}  = \left( {{x_1};{y_1};{z_1}} \right)\) và \(\overrightarrow {{u_2}}  = \left( {{x_2};{y_2};{z_2}} \right)\). Tích có hướng của hai véc tơ \(\overrightarrow {{u_1}} […]

Tọa độ véc tơ trong không gian

1. Tọa độ véc tơ trong không gian Trong không gian tọa độ \(Oxyz\) cho véc tơ \(\overrightarrow u \). Tồn tại duy nhất bộ số thực \(\left( {x;y;z} \right)\) sao cho \(\overrightarrow u  = x.\overrightarrow i  + y.\overrightarrow j  + z.\overrightarrow k \). Khi […]