Tập xác định của hàm số lượng giác, trắc nghiệm toán 11

Tập xác định của hàm số lượng giác, trắc nghiệm toán 11 Cách 1 Tìm tập $D$ của \[\text{x}\] để $f\left( x \right)$ có nghĩa,…

Tính đơn điệu của hàm số lượng giác, trắc nghiệm toán 11

Tính đơn điệu của hàm số lượng giác, trắc nghiệm toán 11 Câu 1. Trong khoảng \[\left( 0;\dfrac{\pi }{2} \right)\], hàm số \[y=\sin x-\cos x\]là…

Tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác, trắc nghiệm toán 11

Tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác, trắc nghiệm toán 11 Bài tập  xet Tính chẵn lẻ của hàm số lượng giác Câu 1.…