Bài tập công suất điện xoay chiều

I – R THAY ĐỔI ĐỂ PMAX 1. Mạch RLC có cuộn dây thuần cảm (r=0) \(P = UIc{\rm{os}}\varphi {\rm{ = }}{{\rm{I}}^2}R = \dfrac{{{U^2}}}{{{R^2} + {{\left( {{Z_L} – {Z_C}} \right)}^2}}}R = \dfrac{{{U^2}}}{{R + \dfrac{{{{\left( {{Z_L} – {Z_C}} \right)}^2}}}{R}}}\) Để \({P_{max}} \to {\left( {R + \dfrac{{{{\left( […]