Bài tập cấp số nhân, trắc nghiệm toán 11

Bài tập cấp số nhân, trắc nghiệm toán 11 Dạng 1: Bài tập về nhận dạng cấp số nhân. Câu 1 Dãy số nào dưới…

Bài tập cấp số cộng, trắc nghiệm toán 11

Bài tập cấp số cộng, trắc nghiệm toán 11 Dạng 1: Bài tập nhận dạng cấp số cộng Câu 1 Trong các dãy số sau,…

Bài tập tính chất của dãy số, trắc nghiệm toán 11

Bài tập tính chất của dãy số, trắc nghiệm toán 11 Câu 1 Cho dãy số \[\left( {{x}_{n}} \right)\], xác định bởi: \[{{x}_{n}}={{2.3}^{n}}-{{5.2}^{n}},\forall n\in \mathbb{N}*\].…

Tính bị chặn của dãy số, trắc nghiệm toán 11

Tính bị chặn của dãy số, trắc nghiệm toán 11 Câu 1 Cho dãy số \[\left( {{u}_{n}} \right)\], với \[{{u}_{n}}=\dfrac{3n-1}{3n+7}\]. Mệnh đề nào dưới đây…

Tính tăng, giảm của dãy số, trắc nghiệm toán 11

Tính tăng, giảm của dãy số, trắc nghiệm toán 11 Câu 1 Trong các dãy số dưới đây dãy số nào là dãy số tăng ?…

Phương pháp chứng minh quy nạp toán học, trắc nghiệm toán 11

Phương pháp chứng minh quy nạp toán học, trắc nghiệm toán 11 Bài tập chứng minh quy nạp toán học Câu 1 Tổng $S$ các…

Xác định số hạng của dãy số, trắc nghiệm toán 11

Xác định số hạng của dãy số, trắc nghiệm toán 11 Câu 1 Cho dãy số \[\left( {{x}_{n}} \right)\] có \[{{x}_{n}}={{\left( \dfrac{n-1}{n+1} \right)}^{2n+3}},\forall n\in \mathbb{N}*\].…