Bài tập cấp số nhân, trắc nghiệm toán 11

Bài tập cấp số nhân, trắc nghiệm toán 11 Dạng 1: Bài tập về nhận dạng cấp số nhân. Câu 1 Dãy số nào dưới đây không là cấp số nhân? [A]. $-1,-\dfrac{1}{5},-\dfrac{1}{25},-\dfrac{1}{125}.$ [B]. $-\dfrac{1}{8};-\dfrac{1}{4};-\dfrac{1}{2};1.$ [C]. $\sqrt[4]{2};2\sqrt[4]{2};4\sqrt[4]{2};8\sqrt[4]{2}.$ [D]. $1;\dfrac{1}{3};\dfrac{1}{9};\dfrac{1}{27}.$ Câu 2 Trong các dãy số […]

Bài tập cấp số cộng, trắc nghiệm toán 11

Bài tập cấp số cộng, trắc nghiệm toán 11 Dạng 1: Bài tập nhận dạng cấp số cộng Câu 1 Trong các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng? [A]. $-3,\,1,\,5,\,9,\,14$. [B]. $5,2,-1,-4,-7$. [C]. $\dfrac{5}{3},1,\dfrac{1}{3},-\dfrac{1}{3},-3$. [D]. $-\dfrac{7}{2},-\dfrac{5}{2},-2,-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}$. Câu 2 Trong các dãy […]

Bài tập tính chất của dãy số, trắc nghiệm toán 11

Bài tập tính chất của dãy số, trắc nghiệm toán 11 Câu 1 Cho dãy số \[\left( {{x}_{n}} \right)\], xác định bởi: \[{{x}_{n}}={{2.3}^{n}}-{{5.2}^{n}},\forall n\in \mathbb{N}*\]. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ? [A]. \[{{x}_{n+2}}=5{{x}_{n+1}}-6{{x}_{n}}\]. [B]. \[{{x}_{n+2}}=6{{x}_{n+1}}-5{{x}_{n}}\]. [C]. \[{{x}_{n+2}}+5{{x}_{n+1}}-6{{x}_{n}}=0\]. [D]. \[{{x}_{n+2}}+6{{x}_{n+1}}-5{{x}_{n}}=0\]. Câu 2 Cho dãy số […]

Tính tăng, giảm của dãy số, trắc nghiệm toán 11

Tính tăng, giảm của dãy số, trắc nghiệm toán 11 Câu 1 Trong các dãy số dưới đây dãy số nào là dãy số tăng ? [A]. Dãy \[\left( {{a}_{n}} \right)\], với \[{{a}_{n}}={{\left( -1 \right)}^{n+1}}.\sin \dfrac{\pi }{n},\forall n\in \mathbb{N}*\]. [B]. Dãy \[\left( {{b}_{n}} \right)\], với \[{{b}_{n}}={{\left( […]

Xác định số hạng của dãy số, trắc nghiệm toán 11

Xác định số hạng của dãy số, trắc nghiệm toán 11 Câu 1 Cho dãy số \[\left( {{x}_{n}} \right)\] có \[{{x}_{n}}={{\left( \dfrac{n-1}{n+1} \right)}^{2n+3}},\forall n\in \mathbb{N}*\]. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ? [A]. \[{{x}_{n+1}}={{\left( \dfrac{n-1}{n+1} \right)}^{2n+5}}\]. [B]. \[{{x}_{n+1}}={{\left( \dfrac{n}{n+2} \right)}^{2n+3}}\]. [C]. \[{{x}_{n+1}}={{\left( \dfrac{n}{n+2} \right)}^{2n+5}}\]. [D]. […]