Bài tập cấp số cộng, trắc nghiệm toán 11

Bài tập cấp số cộng, trắc nghiệm toán 11 Dạng 1: Bài tập nhận dạng cấp số cộng Câu 1 Trong các dãy số sau,…

Xác định số hạng của dãy số, trắc nghiệm toán 11

Xác định số hạng của dãy số, trắc nghiệm toán 11 Câu 1 Cho dãy số \[\left( {{x}_{n}} \right)\] có \[{{x}_{n}}={{\left( \dfrac{n-1}{n+1} \right)}^{2n+3}},\forall n\in \mathbb{N}*\].…