12C2 Sóng cơ, Sóng âm

12C2 Sóng cơ, Sóng âm

Sóng dừng, nút sóng, bụng sóng, bó sóng

Sóng dừng là gì, nút sóng, bụng sóng, bó sóng

Sóng tới, sóng phản xạ

12C2 Sóng cơ, Sóng âm

Tài liệu vật lí sử dụng trong bài giảng

12C2 Sóng cơ, Sóng âm

Video bài giảng sóng dừng