12C2 Sóng cơ, Sóng âm

12C2 Sóng cơ, Sóng âm

Sóng cơ và các đại lượng đặc trưng

Sóng cơ và các đại lượng đặc trưng

Định nghĩa:  Sóng cơ là dao động cơ được lan truyền trong một môi trường vật chất (rắn, lỏng, khí). Sóng cơ không truyền được trong môi trường chân không.

Tài liệu vật lí sóng cơ và các đại lượng đặc trưng

12C2 Sóng cơ, Sóng âm

Video bài giảng sóng cơ và các đại lượng đặc trưng

2/ Phân loại sóng cơ:

12C2 Sóng cơ, Sóng âm

Sóng ngang: là sóng cơ có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. Sóng ngang truyền được trong môi trường chất rắn và trên bề mặt chất lỏng. Không truyền được trong chân không.

12C2 Sóng cơ, Sóng âm

Sóng dọc: là sóng cơ có phương dao động trùng với phương truyền sóng. Sóng dọc truyền được trong môi trường chất rắn, lỏng, khí. Không truyền được trong chân không.

3/ Các đại lượng đặc trưng của sóng cơ:

a/ Biên độ của sóng (A): là biên độ dao động của một phần tử vật chất khi có sóng truyền qua.

b/ Tần số sóng (f): là tần số dao động của một phần tử vật chất khi có sóng truyền qua.

c/ Vận tốc sóng (v): là vận tốc lan truyền dao động của sóng trong môi trường (v$_{rắn}$ > v$_{lỏng}$ > v$_{khí}$)

d/Năng lượng sóng: là năng lượng dao động của các phần tử vật chất khi có sóng truyền qua.

e/ Bước sóng (λ):

  • là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kỳ
  • là khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha với nhau.

Công thức tính bước sóng:

\[\lambda =v.T=\dfrac{v}{f}=2\pi \dfrac{v}{\omega }\]

Trong đó:

  • λ: bước sóng
  • T; f; ω: lần lượt là chu kỳ, tần số, tần số góc của sóng