12C2 Sóng cơ, Sóng âm

12C2 Sóng cơ, Sóng âm

Sóng cơ, Phương trình truyền sóng cơ

Phương trình truyền sóng cơ

Phương trình sóng tại nguồn: uo = Acos(ωt + φ)

Xét M cách nguồn O một đoạn d (hoặc x)

Phương trình sóng tại điểm M:

\[{{u}_{M}}=A\text{cos(}\omega \text{t }\!\!’\!\!\text{ }+\varphi \text{) = }A\text{cos}\left[ \omega \left( t-\dfrac{d}{v} \right)+\varphi  \right]\]  → \[{{u}_{M}}=A\text{cos}\left[ \omega t+\varphi -\dfrac{\omega d}{v} \right]\]

Độ lệch pha: $\Delta \varphi =\dfrac{\omega d}{v}=\dfrac{2\pi f\times \text{d}}{v}=\dfrac{2\pi d}{\lambda }$

Xét trên cùng một phương truyền sóng:

Hai điểm cùng pha: $\Delta \varphi =\dfrac{2\pi d}{\lambda }=2k\pi $ → d = k.λ với  (k = 1,2,3 …)

→ λ = d (khi k = 1) → bước sóng = khoảng cách 2 điểm cùng pha gần nhau nhất

Hai điểm ngược pha: $\Delta \varphi =\dfrac{2\pi d}{\lambda }=(2k+1)\pi $ → d = (k+0,5).λ  với (k = 0,1,2,3 …)

→ Khoảng cách giữa hai điểm ngược pha gần nhau nhất = 0,5λ

Hai điểm vuông pha: $\Delta \varphi =\dfrac{2\pi d}{\lambda }=(2k+1)\dfrac{\pi }{2}$ → d = (k + 0,5)$\dfrac{\lambda }{2}$ với (k = 0,1,2,3 …)

Tài liệu vật lí bài giảng sóng cơ, phương trình truyền sóng cơ

12C2 Sóng cơ, Sóng âm

Video bài giảng sóng cơ, phương trình truyền sóng cơ