12C2 Sóng cơ, Sóng âm

Sóng âm, cường độ âm, mức cường độ âm

Sóng âm, cường độ âm, mức cường độ âm

12C2 Sóng cơ, Sóng âm

Tài liệu vật lí sử dụng trong bài giảng

12C2 Sóng cơ, Sóng âm

Video bài giảng sóng âm, cường độ âm, mức cường độ âm

Leave a Reply

Your email address will not be published.