Xác định thời điểm, thời gian vật qua li độ x nhiều lần

Leave a Reply

Your email address will not be published.