Tổng hợp dao động điều hòa cơ bản

Tổng hợp dao động điều hòa cùng phương cùng tần số

Tổng hợp dao động điều hòa phương pháp đại số

Tổng hợp dao động điều hòa phương pháp số phức

Dao động 1                 : x1 = A1cos(ωt + φ1)

Dao động 2                  : x2 = A2cos(ωt + φ2)

Dao động tổng hợp      : x = x1 + x2 = Acos(ωt + φ)

  • – $A=\sqrt{A_{1}^{2}+A_{2}^{2}+2{{\text{A}}_{1}}{{\text{A}}_{2}}\text{cos}\varphi }$
  • – $\tan \varphi =\dfrac{{{A}_{1}}\sin {{\varphi }_{1}}+{{A}_{2}}\sin {{\varphi }_{2}}}{{{A}_{1}}\text{cos}{{\varphi }_{1}}+{{A}_{2}}\text{cos}{{\varphi }_{2}}}\to \varphi ={{\tan }^{-1}}\left( \dfrac{{{A}_{1}}\sin {{\varphi }_{1}}+{{A}_{2}}\sin {{\varphi }_{2}}}{{{A}_{1}}\text{cos}{{\varphi }_{1}}+{{A}_{2}}\text{cos}{{\varphi }_{2}}} \right)$
  • – Độ lớn của biên độ tổng hợp:$\left| {{A}_{1}}-{{A}_{2}} \right|\le A\le {{A}_{1}}+{{A}_{2}}$

Các trường hợp đặc biệt

  • – x1 cùng pha x2 : Δφ = |φ­2 – φ­1| = 2kπ (chẵn π) → A = A1 + A2
  • – x1 ngược pha x2 : Δφ = |φ­2 – φ­1| = (2k + 1)π (lẻ π) → A = |A1 – A2|
  • – x1 vuông pha x2 :Δφ = |φ­2 – φ­1| = (2k + 1)$\dfrac{\pi }{2}$(lẻ $\dfrac{\pi }{2}$) → $A=\sqrt{A_{1}^{2}+A_{2}^{2}}$
  • – A1 = A2 → $A=2{{\text{A}}_{1}}\text{cos}\dfrac{\Delta \varphi }{2}=2{{\text{A}}_{2}}\text{cos}\dfrac{\Delta \varphi }{2}$

Tài liệu vật lí bài tổng hợp dao động điều hòa cùng phương cùng tần số cơ bản

12.C1.1 Dao động điều hòa cơ bản

Video bài giảng tổng hợp dao động điều hòa cùng phương cùng tần số cơ bản

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.