Tốc độ trung bình của dao động điều hòa

Chú ý: Đính chính: v = -ωAsin(ωt+φ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.