Công thức độc lập với thời gian, mối liên hệ x, v

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.