Tần số, chu kỳ dao động của con lắc đơn

Tần số, chu kỳ dao động của con lắc đơn

Tần số góc của con lắc đơn

Chu kỳ dao động của con lắc đơn

Tần số dao động của con lắc đơn

Bài toán liên hệ giữa tần số góc, tần số, chu kỳ của con lắc đơn

Tài liệu sử dụng trong bài giảng

12C1.3 Dao động của con lắc đơn

Video bài giảng tần số, chu kỳ dao động của con lắc đơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.