Dao động của con lắc đơn chịu tác dụng của lực quán tính

Dao động của con lắc đơn chịu tác dụng của lực quán tính

Dao động của con lắc đơn đặt trong thang máy chuyển động

Dao động của con lắc đơn đặt trong xe chuyển động thẳng nhanh dần đều

Tài liệu vật lí sử dụng trong bài giảng

12C1.3 Dao động của con lắc đơn

Video bài giảng Dao động của con lắc đơn chịu tác dụng của lực quán tính

Lí thuyết vật lí bổ sung về khái niệm lực quán tính

Ví dụ về lực quán tính và hệ qui chiếu quán tính

Xét hệ chuyển động bi đỏ trượt không ma sát trên xe xanh, hợp lực tác dụng vào bi đỏ bằng 0. Xe xanh chuyển động về phía trước với gia tốc $\vec{a}$

12C1.3 Dao động của con lắc đơn

Xét hệ qui chiếu gắn với một điểm O đứng yên trên mặt đất (hệ qui chiếu quán tính) vì bi đỏ trượt không ma sát trên xe xanh => so với O bi đỏ vẫn đứng yên tại vị trí điểm M.

Xét hệ qui chiếu gắn vào điểm A trên xe xanh chuyển động với gia tốc \[\vec{a}\]: khi xe xanh chuyển động => bi đỏ di chuyển đến điểm B => không có lực tác dụng mà bi đỏ vẫn chuyển động so với xe xanh => chứng tỏ trong hệ qui chiếu gắn vào xe xanh (hệ qui chiếu chuyển động có gia tốc) đã sinh ra lực làm cho bi đỏ chuyển động, lực đó chính là lực quán tính.

Lực quán tính:

Lực quán tính là lực sinh ra trong hệ quy chiếu phi quán tính, lực quán tính cũng gây biến dạng và gia tốc cho vật, lực quán tính không có phản lực. Để giải các bài toán liên quan đến hệ qui chiếu phi quán tính ta coi lực quán tính có biểu thức

\[\vec{F_{qt}}= -m \vec{a} \]

Leave a Reply

Your email address will not be published.