12C1.3 Dao động của con lắc đơn

Dao động của con lắc đơn chịu tác dụng của lực điện trường

Dao động của con lắc đơn chịu tác dụng của lực điện trường

Lực điện trường: tác dụng lên điện tích đặt trong điện trường đều

Chu kỳ dao động của con lắc đơn

Chỉ chịu tác dụng của trọng lực $\vec{P}$: $T=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g}}$

Chịu thêm tác dụng của lực điện trường: $T’=2\pi \sqrt{\dfrac{l}{g’}}$

→$\dfrac{T’}{T}=\sqrt{\dfrac{g}{g’}}\to \left\{ \begin{align}
& T’=T\sqrt{\dfrac{g}{g’}} \\
& g’={{\left( \dfrac{T}{T’} \right)}^{2}}\times g \\
\end{align} \right.$

Gia tốc hiệu dụng của con lắc đơn chịu tác dụng của lực điện

$\vec{F}(\vec{E})\downarrow \downarrow \vec{P}$ → $g’=g+\dfrac{F}{m}=g+\dfrac{qE}{m}$

$\vec{F}(\vec{E})\uparrow \downarrow \vec{P}$ → $g’=g-\dfrac{F}{m}=g-\dfrac{qE}{m}$

\[\vec{F}(\vec{E})\bot \vec{P}\to \left\{ \begin{align}
& \tan {{\alpha }_{0}}=\dfrac{F}{P}=\dfrac{\left| q \right|E}{mg} \\
& g’=\sqrt{{{g}^{2}}+{{\left( \dfrac{F}{m} \right)}^{2}}}=\sqrt{{{g}^{2}}+{{\left( \dfrac{qE}{m} \right)}^{2}}} \\
\end{align} \right.\]

Tài liệu vật lí sử dụng trong bài giảng

12C1.3 Dao động của con lắc đơn

Video bài giảng dao động của con lắc đơn chịu tác dụng của lực điện trường