Năng lượng dao động của con lắc lò xo – cơ bản

Năng lượng dao động của con lắc lò xo – cơ bản

Động năng của con lắc lò xo, thế năng của con lắc lò xo.

Biểu thức cơ năng của con lắc lò xo.

Biểu thức liên hệ giữ vị trí li độ của vật và các tỉ số năng lượng dao động của con lắc lò xo.

Bài toán động năng = n lần thế năng. Vị trí tại đo động năng = n lần thế năng.

Tài liệu sử dụng trong bài giảng

12.C1.2 Dao động của con lắc lò xo

Video bài giảng năng lượng dao động của con lắc lò xo – các dạng bài cơ bản

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.