Lực đàn hồi, lực phục hồi của con lắc lò

Lực đàn hồi, lực phục hồi của con lắc lò

Lực đàn hồi của con lắc lò xo

Lực phục hồi của con lắc lò xo

Lực đàn hồi cực đại, lực đàn hồi cực tiểu của con lắc lò xo

Lực phục hồi cực đại, lực phục hồi cực tiểu của con lắc lò xo

Lực kéo về, lực tác dụng vào điểm treo con lắc lò xo.

Tài liệu sử dụng trong bài giảng

12.C1.2 Dao động của con lắc lò xo

Video bài giảng lực phục hồi, lực đàn hồi của con lắc lò xo.

Đang cập nhật …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.