Dao động điều hòa của con lắc lò xo

Chủ đề dao động điều hòa của con lắc lò xo

Xác định các đại lượng cơ bản khi con lắc lò xo dao động điều hòa

Tài liệu vật lí sử dụng trong bài giảng

12.C1.2 Dao động của con lắc lò xo

Video bài giảng Dao động điều hòa của con lắc lò xo

Leave a Reply

Your email address will not be published.