12.C1.2 Dao động của con lắc lò xo

Bài toán chiều dài của con lắc lò xo

Tài liệu vật lí sử dụng trong bài giảng

12.C1.2 Dao động của con lắc lò xo