Polime là gì? danh pháp, phân loại, hóa học phổ thông

Polime là gì? Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.

Polime là gì? danh pháp, phân loại, hóa học phổ thông

I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP

1. Khái niệm

Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.

Ví dụ :

Polietilen  (–CH CH2–)n  do các mắt xích –CH2–CH2– liên kết với nhau.

n được gọi là hệ số polime hóa hay độ polime hóa.

CH2 = CH2 được gọi là monome.

2. Phân loại

  • Theo nguồn gốc:
Thiên nhiên Tổng hợp Nhân tạo (bán tổng hợp)
– có nguồn gốc thiên nhiên

VD: cao su thiên nhiên, xelulozơ, bông, tơ tằm…

– do con người tổng hợp nên

VD: polietilen, nhựa phenol-fomanđehit,…

 – lấy polime thiên nhiên chế và chế hóa thành polime mới

VD: tơ axetat, tơ visco, …

  • Theo cách tổng hợp:
Polime trùng hợp Polime trùng ngưng
– tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp

VD: polietilen, poli(metyl metacrylat), …

– tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng

VD: nilon-6, poli(phenol-fomanđehit), …

  • Theo cấu trúc:
Không phân nhánh Có nhánh Mạng không gian
VD: PVC, PE, PS, cao su, xenlulozơ, tinh bột… VD: amilopectin, glicogen VD: nhựa rezit, cao su lưu hóa

3. Danh pháp

Tên của các polime được cấu tạo bằng cách ghép từ poli trước tên monome. Ví dụ :

  • (CH2CH2)n  là polietilen
  • (C6H10O5)n là polisaccarit

Nếu tên monome gồm 2 từ trở lên hoặc từ hai monome tạo nên polime thì tên monome phải để trong ngoặc đơn. Ví dụ :

  • (–CH2–CHCl– )n  : poli(vinyl clorua)
  • (–CH2–CH=CH–CH2–CH(C6H5)–CH2–)n  :   poli(butađien – stiren)

Một số polime có tên riêng (tên thông thường). Ví dụ :

  • (–CF2–CF­2–)n  : Teflon
  • (–NH– [CH2]5–CO–)n : Nilon-6, tơ capron

II. CẤU TRÚC

Các mắt xích của polime có thể nối với nhau thành mạch không nhánh như amilozơ,…mạch phân nhánh như amilopectin, glicogen,… và mạng không gian như nhựa bakelit, cao su lưu hóa,…

III. ỨNG DỤNG

Polime có nhiều ứng dụng để làm các loại vật liệu polime phục vụ cho sản xuất và đời sống: chất dẻo, tơ, cao su, keo dán,…

Theo dõi
Notify of
0 BÌNH LUẬN
Inline Feedbacks
Xem toàn bộ bình luận
0
Tham gia thảo luậnx
()
x