12C3 Điện xoay chiều

92 students

Chủ đề Điện xoay chiều

12C3 Điện xoay chiều

Nội dung chính trong chủ đề điện xoay chiều

 • Điện xoay chiều mạch một phần tử
 • Điện xoay chiều mạch RLC cơ bản
 • Mạch RLC: phương pháp véc tơ
 • Mạch RLC: mạc không thuần cảm
 • Mạch RLC: quan hệ tức thời u, i
 • Mạch RLC: mạch có thay đổi
 • Công suất, hệ số công suất mạch RLC
 • Công suất, hệ số công suất mạch có thay đổi
 • Máy phát điện xoay chiều
 • Máy biến áp
 • Truyền tải điện năng
 • Cực trị điện xoay chiều

Đăng ký kênh youtube để theo dõi các bài giảng của trang tại địa chỉ    https://mpc247.tv

Instructor

12C3 Điện xoay chiều mpc247.com

Free