12.C1.1 Dao động điều hòa cơ bản

Bài toán liên hệ giữa x,v,a các giá trị tức thời