12C1.3 Dao động của con lắc đơn

147 students

Chủ đề dao động điều hòa của con lắc đơn

12C1.3 Dao động của con lắc đơn

Nội dung chính trong chủ đề dao động điều hòa của con lắc đơn

  • Chu kỳ, tần số của con lắc đơn
  • Dao động điều hòa của con lắc đơn
  • Năng lượng dao động của con lắc đơn
  • Dao động của con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực
  • Bài toán sự nhanh chậm của đồng hồ quả lắc

Đăng ký kênh youtube để theo dõi các bài giảng của trang tại địa chỉ https://mpc247.tv

Instructor

12C1.3 Dao động của con lắc đơn mpc247.com

Free