Home / CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ HÓA HỌC

Chuyên đề andehit-xeton

Chuyên đề andehit-xeton

Phần kiến thức về andehit-xeton là phần kiến thức tương đối quan trọng trong chương trình ôn luyện thi đại học Về dung lượng trong đề thi thì andehit xeton chiếm một lượng kiến thức tương đối khiêm tốn. Nhưng các em vẫn cần học nghiêm túc vì nó có …

Chuyên đề dẫn xuất halogen-ancol-ete-phenol

Chuyên đề dẫn xuất halogen-ancol-ete-phenol

Chuyên đề dẫn xuất halogen-ancol-ete-phenol là chuyên đề đầu tiên về nhóm chức. Học sinh cần nắm được các kiến thức căn bản để đi sâu hơn vào nghiên cứu các hợp chất chứa nhóm chức khác. Qua chuyên đề học sinh cần đạt được 1.Kiến thức: -Trình bày được …

Chuyên đề về hidrocacbon thơm

Chuyên đề về hidrocacbon thơm

Hidrocacbon thơm là một trong 3 loại hidrocacbon được nghiên cứu trong chương trình hóa THPT. Dung lượng thi về hidrocacbon không chiếm nhiều trong các câu bài tập nhưng lại là tiền đề quan trong cho các hợp chất có nhóm chức sau nay do đó qua chuyên đề …

Chuyện đề hidrocacbon không no

Chuyện đề hidrocacbon không no

Hidrocacbon không no gồm 3 dãy đồng đẳng: Anken, Ankađien và ankin. Đây là một trong những phần lý thuyết về hóa hữu cơ tương đối quan trong Qua các bài giảng học sinh cần đạt được các mục tiêu sau 1.Kiến thức: –Trình bày được các khái niệm: công …

Chuyên đề hóa học: Nhôm và các hợp chất của nhôm

Chuyên đề hóa học: Nhôm và các hợp chất của nhôm

Trong chương trình luyện thi đại học thì phần Nhôm, các hợp chất của nhôm, các hợp chất có tính lưỡng tính chiếm một phần không nhỏ trong đề thi Qua chuyên đề này các em cần đạt được các mục tiêu sau 1.Kiến thức: -Trình bày được trạng thái …